Bezpečnosť budov

Pri prechádzke po uliciach vidíme stále častejšie upravené fasády budov, opravené okná a moderné vstupné priestory. Niekedy si však môžeme všimnúť postavy ľudí, ktorí hore vo výškach niečo montujú alebo opravujú – práca, ktorá vyvoláva rešpekt a obdiv. Mnohí povedia „ja by som tam nešiel ani za milión“ alebo si pomyslia „horolezci“ a idú ďalej.

Pozrime sa na týchto odvážnych technikov ešte raz a zamyslime sa nad možnými rizikami ich práce. Ide o pohyb a prácu vo výškach, ktorá si vzhľadom na nebezpečenstvá a ohrozenia (tak sa to uvádza v zákone o BOZP 124/2006 Z. z.) vyžaduje opatrenia na ochranu života a zdravia všetkých osôb, ktoré sú ohrozené pádom z výšky alebo do hĺbky. Medzi najčastejšie prístupy patrí obchádzanie ustanovení zákona tak, že práce vykonávajú živnostníci, ktorí na seba prevezmú zodpovednosť za BOZP na pracovisku. Ich možnosti sú malé a znalosti nedostatočné, takže výsledok býva žalostný.Veľmi často sa schádzajú na stavbách a okrem reflexnej vesty a prilby nemajú k dispozícii iné ochranné prostriedky, pretož to od nich nikto nevyžaduje. Pekný príklad môžeme vidieť na obrázku z veľkej stavby, kde chýba koordinácia a základné ochranné opatrenia proti pádu z výšky.

Situácia sa obvykle nezlepší ani po kolaudácii stavby.pretože neboli zabezpečené dôležité ochranné prvky pre prístup na strechu, či terasy alebo presklené časti. Architekti a projektanti možno niektoré riešenia aj požadujú, ale v rozpočtoch stavieb sa pri náraste nákladov opatrenia bezpečnosti práce škrtajú alebo realizujú v najlacnejšej a najjednoduchšej verzii, ktorá nepostačuje pre bezpečný pohyb osôb vo výškach. Potom je to už len záujem prevádzkovateľa alebo dôsledok pracovného úrazu, ktorý sa stal pri údržbe.

Zodpovednosť za realizáciu opatrení

V zmysle ustanovení zákona o BOZP ide o opatrenia v predprojektovej a projektovej príprave, kde do procesu musí vstúpiť koordinátor BOZP (ide o človeka, ktorý má pomádať investorovi pri bezpečnej príprave a realizácii stavby).  V spolupráci ostatnými tvorcami spolupracuje na príprave projektu  a následne zabezpečí dodržiavanie opatrení bezpečnosti práce počas stavebných prác. Asi chápete, že takáto činnosť je niekedy nepríjemná a vyžaduje si skúseného odborníka, čo mnohokrát nahrádza formálny prístup koordinátora, ktorý dozoruje niekoľko stavieb a hlavne „sa chce dohodnúť“.

Nezabudnime na investora, ktorý v prípade akýchkoľvek problémov zodpovedá za bezpečnosť stavby po jej ukončení, čo si samozrejme vyžaduje ralizáciu opatrení počas výstavby. Vzhľadom na prax developerských projektov však investor mnohokrát nevyužíva budovu po jej dokončení a predá ju následne manažérskej spoločnosti, ktorá sa stará o prenájom ďalším užívateľom. V nájomných zmluvách niekedy prenesú povinnosti na nájomcov ktorí si prípadné opravy a montáž zariadení objednávajú opäť u malých firiem alebo živnostníkov. Pokiaľ je potrebná koordinácia činností, býva takmer nemožné získať potrebné informácie, prístupy do priestor alebo bezpečné vypínanie energií. To samozrejme odsúva ochranné opatrenia vo výškach na posledné miesto a servisné zásahy sa vykonajú s veľkou vierou v šťastnú náhodu.

Zložitým problémom pre zabezpečenie opatrení bývajú aj činnosti na bytových domoch, ktoré majú správcu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov. Obvykle nie je k dispozícii nikto, kto aspoň v jednoduchej forme vyžaduje opatrenia na ochranu života a zdravia.