Všeobecné podmienky predaja

1. Rozsah pôsobnosti

1.1 Všetky predaje od Cresto Safety sa uskutočnia v súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „Podmienky“).

1.2 V prípade, že sa zmluvné strany písomne dohodli na podmienkach, ktoré sa líšia od týchto Podmienok, platí v týchto ohľadoch osobitná dohoda zmluvných strán. Takáto dohoda týkajúca sa odchýlky musí byť vyhotovená písomne a akceptovaná oboma stranami, aby bola vykonateľná. Akýkoľvek text na objednávkach Zákazníka alebo podobných dokumentoch nemení Podmienky, pokiaľ Dodávateľ výslovne písomne nepotvrdí, že sa Podmienky zmenia a akým spôsobom.

1.3 Cresto Safety sa označuje ako „Dodávateľ“ a nakupujúca spoločnosť ako „Zákazník“.

1.4 Produkty a prípadne služby, ktoré Dodávateľ predáva Zákazníkovi, sa označujú ako „Produkty“.

1.5 Tieto Podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť všetkých predajov od Dodávateľa bez ohľadu na to, či sa na ne odkazuje alebo nie.

 

2. Informácie

2.1 Informácie uvedené v katalógoch, prospektoch, marketingových materiáloch atď. slúžia len ako návod. Technické údaje sú tiež poskytované s výhradou ohľadne zmien dizajnu a výhrad ohľadne rôznych variácií metód merania a pod. V prípade, že sú akékoľvek špecifické informácie dôležité pre Zákazníkov návrh alebo použitie Produktu, Zákazník je vyzvaný, aby zabezpečil informácie a ich spoľahlivosť pri zamýšľanom použití Produktu Zákazníkom.

2.2 Všetky pokyny, rady alebo iné pokyny, ktoré Dodávateľ dáva Objednávateľovi, predstavujú všeobecné rady a nepredstavujú žiadnu záruku alebo podobný záväzok. Je to vždy Zákazník, ktorý si na vlastné riziko vyberie Produkt a jeho použitie.

2.3 Vlastnícke právo ku každému právu duševného vlastníctva súvisiacemu s Produktmi zostáva výlučne vo vlastníctve Dodávateľa.

 

3. Cena a platba

3.1 Ak nie je dohodnuté inak, predaj sa uskutočňuje za ceny, ktoré Dodávateľ uplatňuje v čase dodania. Dodávateľ je vždy oprávnený upraviť aktuálne ceny vzhľadom na zmeny výmenného kurzu alebo zmeny cien komodít. Všetky ceny sú platné bez dane z pridanej hodnoty a iných verejných poplatkov.

3.2 Platba je splatná do tridsiatich dní od dátumu vystavenia faktúry. Dodávateľ môže požadovať platbu vopred, ak to považuje za dôvodné.

3.3 V prípade, že objednávateľ nezaplatí včas, má dodávateľ nárok na sankčný úrok z omeškania odo dňa splatnosti vo výške platnej v súlade so zákonom o úrokoch v krajine dodávateľa.

3.4 Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, pokiaľ nebude kúpna cena zaplatená včas. V takom prípade má Dodávateľ nárok na náhradu škody, ktorá Dodávateľovi vznikla. Dodávateľ môže objednávateľovi nastaviť a zmeniť úverový limit.

 

4. Objednávky a dodávky

4.1 Zadávanie objednávok

4.1.1 Objednávky je možné zadať kedykoľvek. Objednávky sa spracúvajú, keď sú otvorené zákaznícke služby dodávateľa, príslušné hodiny nájdete na webovej stránke dodávateľa. Pokiaľ ide o predaj v iných krajinách ako Slovensko, môžu sa uplatniť odchýlky v súvislosti s tým, čo je uvedené nižšie (pozrite si obchod s nástrojmi, webovú stránku dodávateľa alebo kontaktujte zákaznícke služby dodávateľa pre ďalšie informácie).

4.2 Potvrdenie objednávky

4.2.1 Dodávateľ po prijatí objednávky objednávku skontroluje a potvrdí objednávku a uvedie termín dodania. Termínom dodania sa rozumie, keď dodávateľ odošle produkt zo skladu. Termín dodania je možné aktualizovať podľa dostupnosti. Termín dodania závisí okrem iného od toho, či ide o produkt na sklade alebo či bol vyrobený na objednávku.

4.3 Nevybavená objednávka

4.3.1 V prípade, že medzi objednanými Produktmi vznikne nedostatok, vznikne na nedostatok doobjednávka. Takáto spätná objednávka sa zvyčajne dodáva, keď sú produkty, ktorých sa nedostatok týka, opäť na sklade, pokiaľ zákazník nepožiada inak.

4.4 Dobierka

4.4.1 Dodávateľ môže pri dodaní požadovať platbu na dobierku alebo iné bezpečnostné opatrenia.

4.5 Náhradný produkt

4.5.1 Ak bol objednaný Produkt nahradený novým produktom s v podstate rovnakými vlastnosťami, Dodávateľ môže namiesto objednaného produktu dodať náhradný produkt.

 

5. Produkty mimo skladovaného sortimentu

5.1 Ak Dodávateľ ponúka iné produkty ako tie, ktoré sú zahrnuté v bežnom sortimente Dodávateľa, dodanie takýchto iných produktov sa zvyčajne uskutoční vtedy, keď sú k dispozícii na dodanie. Pokuty podľa bodu 6 sa nevzťahujú na také produkty, ktoré sú mimo bežne skladovaného sortimentu.

 

6. Poplatky a balenie

6.1 V určitých situáciách sa uplatňujú environmentálne poplatky a/alebo poplatky za balenie a určité poplatky spojené s určitými dodávateľmi. Takéto poplatky sú potom uvedené v sadzbe za prepravu (oddiel 8 nižšie).

6.2 Dodávateľ je členom určitej paletovej spolupráce so svojimi špeditérmi. Zákazník je preto povinný vrátiť palety, ktoré zodpovedajú špecifikácii v rámci spolupráce na palete, alebo inak spoplatnené podľa prepravného.

6.3 Dodávateľ plní časť svojej zodpovednosti výrobcu tým, že je súčasťou FTI-registra ohľadom obalov z vlnitej lepenky, papiera/kartónu a plastu. Záväzok dodávateľa je obmedzený na bežne skladovaný sortiment dodávateľa.

 

7. Dodacie podmienky

7.1 Dodacie podmienky sú v súlade s Incoterms 2020. Dodávateľ uplatňuje DAP na predaj na Slovensku a FCA na predaj do iných krajín ako Slovensko. Zákazníkovi sa však účtuje prepravné v súlade s článkom 8.

 

8. Sadzba za prepravu

8.1 Ceny za prepravu a prípadne ďalšie poplatky budú účtované podľa skutočných nákladov.

 

9. Nároky na vrátenie tovaru a odškodnenie

9.1 Rozdiel medzi nárokmi na vrátenie a náhradu škody

9.1.1 Vrátenie znamená, keď zákazník vráti produkt, ktorý si zákazník objednal, bez akejkoľvek poruchy alebo inej odchýlky produktu.

9.1.2 Nároky na kompenzáciu sa týkajú prípadu, keď Zákazník vráti Produkty a nárokuje si náhradu na základe toho, že Produkt má nejakú poruchu alebo Produkt inak nie je v súlade s objednávkou.

9.2 Vrátenie tovaru

9.2.1 Podmienky vrátenia sú uvedené v tejto časti 2.

9.2.2 Všetky vrátenia tovaru musia byť dohodnuté s dodávateľom pred odoslaním tovaru späť dodávateľovi. Predpokladom pre uznanie je, že boli dodržané postupy dodávateľa. V opačnom prípade Dodávateľ vráti tovar Zákazníkovi a naúčtuje Zákazníkovi náklady na dopravu alebo zničí vrátené Produkty bez pripísania akejkoľvek sumy.

9.2.3 Pri vrátení sa bude postupovať podľa pokynov zákazníckeho servisu Dodávateľa.

9.2.4 Zákazníkovi sa za vrátenie účtujú náklady na dopravu.

9.2.5 Dodávateľ môže na primeranom komerčnom základe vyhodnotiť, ktoré vrátenia sú schválené a ktoré nie.

9.2.6 Aby bol návrat schválený, musia byť vždy splnené nasledujúce kritériá:

   • Výrobok musí byť nepoškodený, neoznačený a v rovnakom stave ako pri predaji.
   • Krabica/obal musia byť nepoškodené a v pôvodnom stave, t.j. bez cenoviek, čmáraníc, štítkov, pásky atď.
   • Produkt musí byť v čase vrátenia zaradený do bežne skladovaného sortimentu Dodávateľa.
   • Produkty musia byť od dodávateľa zákazníkovi doručené najneskôr tri mesiace pred vrátením.

9.2.7 Ak je vrátenie schválené, vykoná sa zrážka vo výške 25 percent.

9.2.8 Ak je hodnota vráteného riadku nižšia ako 30 EUR (alebo ekvivalentná suma v príslušnej mene), nebude priradený žiadny kredit.

9.2.9 Zrušenie zadaných, ale ešte nedoručených objednávok sa považuje za vrátenie tovaru a následne podlieha podmienkam stanoveným pre vrátenie.

9.3 Nároky na náhradu škody

9.3.1 Podmienky pre nároky na náhradu škody sú uvedené v tejto časti 3.

9.3.2 Zákazník musí byť schopný preukázať základ nároku na náhradu škody.

9.3.3 Zákazník musí kontaktovať dodávateľa pred uplatnením nároku na kompenzáciu a postupovať podľa pokynov zákazníckeho servisu dodávateľa.

9.3.4 Spolu s vráteným Produktom je potrebné vždy zaslať aj vyplnenú správu o reklamácii. Nároky na kompenzáciu, ktoré nespĺňajú tieto kritériá, budú zaslané späť zákazníkovi bez pripísania kreditu a zákazníkovi budú účtované náklady na dopravu, prípadne bude produkt zničený. To isté platí, ak zákazník nedodržal ostatné pokyny pre nároky na náhradu škody, ako je uvedené vyššie.

9.3.5 Ak bude žiadosť o kompenzáciu schválená, náklady na dopravu znáša Dodávateľ.

9.3.6 Dodávateľ môže na základe vlastného odôvodneného názoru rozhodnúť, či bude Produkt nahradený novým produktom alebo opravený. Toto je výhradná zodpovednosť dodávateľa v prípade nároku na náhradu škody, t. j. žiadne škody ani iné náhrady sa nebudú uplatňovať.

9.4 Škody pri preprave a odchýlky pri preprave

9.4.1 Zákazník pri prevzatí dodávky skontroluje Produkty, obaly a palety. Ak Zákazník zistí akékoľvek poškodenia alebo odchýlky, musí to oznámiť prepravcovi pri podpise potvrdenia o doručení. Zákazník potom nahlási poškodenie/odchýlku zákazníckemu servisu dodávateľa do siedmich dní od prijatia.

9.4.2 Ak Dodávateľ schváli, že došlo k poškodeniu alebo odchýlke, Dodávateľ podľa vlastného uváženia dodá náhradné produkty, opraví Produkt alebo pripíše kúpnu cenu za Produkt.

9.4.3 Ak objednávateľ požiada o vybavenie záležitosti skôr, ako dodávateľ mal dostatočný čas na vyhodnotenie údajného poškodenia alebo odchýlky, môže objednávateľ objednať náhradný výrobok alebo opravu. Tieto budú účtované Zákazníkovi, ale v prípade schválenia záležitosti budú pripísané.

9.5 Chyby

9.5.1 Ak dodávka obsahuje iné produkty ako objednané produkty alebo nesprávny počet produktov, musí to Zákazník nahlásiť Dodávateľovi v súlade s pokynmi zo zákazníckeho servisu Dodávateľa.

 

10. Zrušenie

10.1 Zrušenie školení alebo iných služieb („Služby“) podlieha nasledujúcim podmienkam.

10.2 Pokiaľ ide o Služby na Slovensku, Zákazník môže zrušiť Služby bez poplatku skôr ako 8 dní pred plánovaným dátumom poskytovania Služieb. V prípade odstúpenia od zmluvy 8 dní – 1 deň pred plánovaným termínom je Zákazníkovi účtovaná polovičná cena za Služby a náklady, ktoré vznikli Dodávateľovi. V prípade, že Zákazník zruší v plánovanom termíne alebo sa nedostaví podľa plánu, Zákazníkovi bude účtovaný plný poplatok a dodatočné náklady, ktoré vzniknú Dodávateľovi, t. j. rovnaká kompenzácia, ako keby sa Služby uskutočnili.

10.3 Pokiaľ ide o Služby v iných krajinách ako na Slovensku, Zákazník môže zrušiť Služby bez poplatku skôr ako 3 týždne pred plánovaným dátumom poskytovania Služieb. V prípade odstúpenia od zmluvy 3 týždne – 1 deň pred plánovaným termínom je Zákazníkovi účtovaná polovičná cena za Služby a náklady, ktoré vznikli Dodávateľovi. V prípade, že Zákazník zruší v plánovanom termíne alebo sa nedostaví podľa plánu, Zákazníkovi bude účtovaný plný poplatok a dodatočné náklady, ktoré vzniknú Dodávateľovi, t. j. rovnaká kompenzácia, ako keby sa Služby uskutočnili.

10.4 Príklady dodatočných nákladov, ktoré môže mať Dodávateľ, sú spojené s cestovnými, priestormi, materiálom, subkonzultantmi a inými nákladmi.

10.5 Zrušenie musí byť platné písomne na kontaktnej osobe Dodávateľa pre Služby alebo na zákaznícky servis Dodávateľa.

 

11. Chybné výrobky / reklamácie

11.1 Dodávateľ nezodpovedá za vady spôsobené okolnosťami, ktoré nastanú po uskutočnení dodávky. Dodávateľ nezodpovedá za vady spôsobené materiálom alebo prevedením dodaným objednávateľom. Dodávateľ nezodpovedá ani za chyby, ktoré spočívajú v tom, že Produkt nezodpovedá takým informáciám o kvalitách alebo použití Produktu, ktoré poskytla iná strana ako Dodávateľ, napríklad výrobca. Ďalej sa zodpovednosť dodávateľa vzťahuje len na také vady, ktoré vzniknú v súvislosti s bežným používaním. Dodávateľ za žiadnych okolností nezodpovedá za chyby spôsobené používaním, chybnou údržbou, nesprávnou inštaláciou, úpravami alebo opravami vykonanými inou stranou ako Dodávateľom.

11.2 Zodpovednosť dodávateľa sa vzťahuje výlučne na vady, ktoré sa prejavia v priebehu jedného roka odo dňa dodania. Zodpovednosť sa nevzťahuje na diely s bežnou životnosťou kratšou ako jeden rok a v prípadoch, keď došlo k označeniu dátumu, sa zodpovednosť vzťahuje len na uvedenú dobu použiteľnosti.

11.3 Dodávateľ sa zaväzuje podľa vlastného uváženia počas záručnej doby bezplatne dodať nové Produkty ako náhradu za produkty, ktoré sú chybné, alebo chyby odstrániť. Náprava môže podľa uváženia dodávateľa prebehnúť buď v priestoroch dodávateľa alebo u objednávateľa. Pre náhradné produkty, ktoré Dodávateľ dodal Objednávateľovi, platí záručná doba uvedená v bode 2 počítaná odo dňa dodania pôvodného Produktu. Akékoľvek náklady na zničenie a náklady na prístup a obnovu a podobne znáša Zákazník

11.4 Objednávateľ sa nemôže dovolávať vád Produktov, ak Objednávateľ neoznámil Dodávateľovi písomné oznámenie o vade do desiatich dní odo dňa, keď vada bola alebo mala byť zistená.

11.5 Dodávateľ môže namiesto opravy alebo opätovného doručenia vrátiť kúpnu cenu. V takom prípade Zákazník vráti Produkty, ak o to Dodávateľ požiada.

11.6 Poskytnutím riadne opravených alebo vymenených dielov alebo Produktov Objednávateľovi alebo vrátením kúpnej ceny sa má za to, že Dodávateľ splnil svoje povinnosti v súvislosti s vadou. Odberateľ tak nie je oprávnený požadovať od dodávateľa akúkoľvek náhradu okrem vyššie uvedených opatrení. V prípade, že pri demontáži a inštalácii dôjde k zásahu do iných častí ako sú Produkty, bude Zákazník zodpovedný za prácu a náklady, ktoré tým vzniknú.

11.7 Postup pri reklamácii chybných produktov alebo záruky je rovnaký, pokiaľ ide o uplatnenie nároku na náhradu škody, ako je uvedené v bode 9.3 vyššie.

 

12. Registrácia v inšpekčnej databáze

12.1 Dodávateľ poskytuje inšpekčnú databázu pod názvom Inspector Pro. Inšpekčná databáza je nástroj, ktorý zákazníkovi uľahčuje zabezpečenie súladu s predpismi týkajúcimi sa inšpekcií a kontrol produktov a riešení na ochranu pred pádom.

12.2 Podmienky pre inšpekčnú databázu sú uvedené samostatne tam, kde prebieha registrácia. V rámci možností sa tieto podmienky budú vzťahovať na inšpekčnú databázu.

12.3 Pre všetky Produkty, ktoré sú registrované v Inspector Pro, sa záručná doba predlžuje o jeden rok.

 

13. Opravy a údržba

13.1 Dodávateľ ponúka opravárenské služby a služby údržby týkajúce sa niektorých produktov, ktoré predáva. Ak si Zákazník želá zakúpiť takéto služby, kontaktujte zákaznícky servis Dodávateľa.

 

14. Zodpovednosť za zranenie osôb a škody na majetku atď.

14.1 Dodávateľ nezodpovedá za škodu, ktorú Produkty spôsobia na akomkoľvek vecnom alebo osobnom majetku, ani za následok takejto škody, ak škoda nastane v čase, keď sú Produkty v držbe Objednávateľa, alebo na tovare vyrobenom Objednávateľom, príp. o tovare, v ktorom je zakomponovaný tovar Zákazníka.

14.2 Zodpovednosť Dodávateľa za ujmu na zdraví alebo škodu na nehnuteľnom alebo osobnom majetku spôsobenú Produktmi, ktoré patria Objednávateľovi alebo tretej strane, alebo ktorá inak vznikne pri jednaní strán, sa za žiadnych okolností nevzťahuje na výpadky výroby, ušlý zisk, alebo inej nepriamej straty. Pokiaľ ide o obmedzenie zodpovednosti, pokiaľ ide o sumy, pozri časť 16.

14.3 Ak si tretia strana uplatní voči Dodávateľovi alebo Objednávateľovi nárok na náhradu škody alebo straty, bude o tom druhá strana čo najskôr, najneskôr však do desiatich dní, informovaná. Ak sa tak nestane, zmluvná strana nie je oprávnená obrátiť sa na druhú zmluvnú stranu a domáhať sa regresnej zodpovednosti voči takejto zmluvnej strane podľa zákona alebo týchto Podmienok v dôsledku nároku tretej strany. Zákazník nie je oprávnený požadovať od dodávateľa zodpovednosť v súvislosti s nárokmi tretích strán, ak zákazník uzavrel s treťou stranou dohodu o urovnaní alebo inej dohode bez predchádzajúceho písomného súhlasu dodávateľa.

14.4 Ustanovenia v tejto časti 12 a ďalších príslušných častiach týchto Podmienok sa budú vzťahovať aj na zodpovednosť za výrobok v rozsahu, ktorý je právne možný.

 

15. Ochranné známky

15.1 Zákazník, ktorý ďalej predáva Produkty, je povinný pri marketingu Produktov používať ochranné známky a názvy produktov v rozsahu a spôsobom stanoveným Dodávateľom. Právo a povinnosť používať tieto ochranné známky sú obmedzené na právo predávať Produkty, ktoré Zákazníkovi udelil Dodávateľ, a okamžite zaniká, ak Dodávateľ odoberie právo na ďalší predaj Produktov. Zákazník nezískava žiadne nezávislé právo ani licenciu na ochranné známky.

 

16. Informácie o produkte atď.

16.1 Dodávateľ môže poskytnúť elektronickú obchodnú platformu. Právo Zákazníka používať takúto platformu bude podliehať výhradnému uváženiu Dodávateľa.

16.2 Informačné listy o produkte, karty bezpečnostných údajov a prípadne ďalšie informácie súvisiace s produktom sú dostupné prostredníctvom zákazníckeho servisu Dodávateľa a sú poskytované digitálne.

 

17. Úpravy produktov

17.1 Zákazník nesmie zasahovať do Produktov akýmkoľvek spôsobom, napríklad spätným inžinierstvom, rozoberaním alebo podobnými činnosťami.

17.2 Zákazník nesmie ani odstrániť alebo zmeniť žiadnu ochrannú známku, obchodný názov, označenie alebo iné označenie, pokiaľ ide o Produkty alebo obal Produktov.

 

18. Obmedzenie zodpovednosti

18.1 Zodpovednosť Dodávateľa za škodu – bez ohľadu na to, či škoda vznikla z dôvodu oneskorenia, chyby alebo poškodenia spôsobeného Produktom alebo akýmkoľvek spôsobom – je obmedzená na 45 000 EUR (alebo ekvivalentnú sumu v miestnej mene) za prípad škody. a rok. Ak je v osobitnej časti uvedené akékoľvek nižšie obmedzenie zodpovednosti, prednosť má takáto nižšia suma. Ustanovenia tohto oddielu 16 predstavujú hornú hranicu kompenzácie.

 

19. Vyššia moc

19.1 Okolnosti, ktoré zabraňujú alebo podstatne sťažujú plnenie záväzkov zmluvných strán podľa zmluvy a ktoré sú mimo kontroly zmluvnej strany, ako napríklad blesk, terorizmus, požiar, zemetrasenie, záplavy, vojna, mobilizácia alebo vojenská branná povinnosť akéhokoľvek väčšieho rozsahu, vzbura alebo vzbura, rekvizícia, zabavenie, menové obmedzenia, ustanovenia verejnej moci, obmedzenia paliva, všeobecný nedostatok dopravy, tovaru alebo energie alebo štrajky, blokády, výluky alebo iné priemyselné konflikty, bez ohľadu na to, či alebo nie je zmluvná strana zmluvnou stranou v konflikte, ako aj chyby alebo oneskorenia produktov od subdodávateľov v dôsledku vyššie uvedených okolností predstavujú udalosti vyššej moci, ktoré oprávňujú na nevyhnutné predĺženie lehoty a oslobodenie od sankcií. Takéto udalosti vyššej moci budú písomne oznámené druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po tom, čo si zmluvná strana uvedomila alebo si mala uvedomiť, že udalosť vyššej moci sa týkala.

19.2 Ak je plnenie zmluvy znemožnené na dobu dlhšiu ako šesť mesiacov v dôsledku okolností uvedených v časti 1, každá strana je oprávnená vypovedať zmluvu bez toho, aby bola povinná nahradiť stratu alebo inak.

 

20. Osobné údaje

20.1 Dodávateľ je zodpovedný za nakladanie s osobnými údajmi, ktoré Zákazník poskytol Dodávateľovi pri registrácii zákazníka a/alebo pri nákupoch online a/alebo telefonicky/faxom/listom. Vykonaním ktoréhokoľvek z týchto opatrení Zákazník akceptuje, že Dodávateľ uchováva a používa informácie na plnenie svojich záväzkov a na poskytovanie najlepších možných služieb Zákazníkovi a na zasielanie relevantných informácií o trhu atď.

20.2 V dôsledku toho môže Dodávateľ odovzdať osobné údaje iným spoločnostiam v skupine Bergman & Beving, partnerom a dodávateľom, niekedy mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. Osobné údaje môžu byť použité aj na marketingové účely.

20.3 Druh osobných údajov, ktoré Dodávateľ uchováva a s ktorými nakladá, sú zvyčajne meno a kontaktné údaje osôb u Zákazníka, ktoré sú oprávnené zadávať objednávky Dodávateľovi alebo vykonávať iné úkony potrebné na splnenie obchodných záležitostí strán.

20.4 Ďalšie informácie o zaobchádzaní dodávateľa s osobnými údajmi nájdete v zásadách ochrany osobných údajov dodávateľa, ktoré sú dostupné na webovej stránke dodávateľa. Nájdete tam kontaktné údaje pre otázky atď.

 

21. Rozhodné právo a riešenie sporov

21.1 Rozhodným právom pre vzťah strán bude slovenské hmotné právo.

21.2 Všetky spory vzniknuté medzi zmluvnými stranami budú rozhodované súdmi štátu, v ktorom je dodávateľ registrovaný.