Ochrana osobných údajov

Údaje o Prevádzkovateľovi

Prevádzkovateľom web stránky www. safetime.sk je spoločnosť Cresto Safety s.r.o., IČO: 44 035 152, so sídlom Partizánska cesta 89, Banská Bystrica 974 01, spoločnosť zapísaná v Obch. reg. OS Banská Bystrica, Odd. Sro, vložka č. 14479/S; email: info@safetime.sk, tel. kontakt: +421 48 41 47 074. Prevádzkovateľ je spracovávateľom osobných údajov. Prevádzkovateľ nemá povinnosť mať ustanovenú zodpovednú osobu.

Aké osobné údaje spracovávame

Všetky Vaše osobné údaje spracovávame len v súlade s Nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR) a zákonom o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z..

  • Ak nás chcete kontaktovať prostredníctvom akéhokoľvek kontaktného formulára na našej web stránke, spracovávame Vaše osobné údaje minimálne v rozsahu meno a priezvisko, emailovú adresu a telefonický kontakt. Účelom spracovávania je vybavenie Vašej žiadosti/dopytu – či už ide o objednanie do servisu alebo objednanie testovacej jazdy, alebo vybavenie iného dopytu. Právnym základom spracovania Vašich osobných údajov je sledovanie nášho i Vášho oprávneného záujmu, ktorým je poskytovať našim zákazníkom čo najviac informácii a odpovedať na ich žiadosti a dopyty, a tým poskytovať čo najkvalitnejšie služby. Za týmto účelom Vás potrebujeme i spätne kontaktovať a dohodnúť si s Vami či už termín školenia BOZP alebo podrobnosti ohľadom výroby a dodávky objednaného tovaru. Právnym základom je i spracovávanie osobných údajov v rámci tzv. predzmluvných vzťahov, nakoľko objednanie si či už tovaru alebo služby povedie k uzatvoreniu konkrétnej zmluvy. Právnymi základmi spracovávania osobných údajov sú teda článok 6 bod 1 písm. b) a f) GDPR. V praxi to znamená, že bez poskytnutia a spracovania Vašich osobných údajov Vám nemôžeme na Vašu požiadavku odpovedať. Naša komunikácia môže neskôr vyústiť do spolupráce alebo dôjde k vymazaniu Vašich osobných údajov v rámci našich pravidelných vnútorných procesov.

  • V prípade, ak s nami uzatvoríte akúkoľvek zmluvu (kúpna zmluva, servisná zmluva, a pod.) a ste fyzickou osobou, spracovávame len tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujeme na uzatvorenie zmluvy – najmä meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, telefonický a emailový kontakt, dátum narodenia.

  • V prípade, ak sa chcete prihlásiť na odber noviniek prostredníctvom našej web stránky, spracovávame Vašu emailovú adresu. Účelom spracovávania je realizácia oprávnených záujmov prevádzkovateľa, článok 6 bod. 1 písm. f) GDPR, ktorým je efektívny výkon podnikateľskej činnosti, a prezentácia iných poskytovaných služieb.

  • Sme taktiež prevádzkovateľom profilu na facebookovej stránke, ktorým Vás chceme informovať o našich aktivitách. Spracovávame len tie osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete a ktoré sami zverejníte vo svojom facebookovom profile. Vaše osobné údaje nevyužívame iným spôsobom, ako ich prehliadaním na facebookovom profile v prípade, a to len v prípade ak nás kontaktujete správou alebo označíte, že sa Vám naša stránka páči, prípade vykonáte iný úkon prostredníctvom ktorého nám umožníte identifikovať Vás. Právnym základom je v tomto prípade Váš súhlas, ktorý ste udelili priamo spoločnosti Facebook.

Ako dlho budeme Vaše údaje spracovávať

Vaše osobné údaje budeme spracovávať (uchovávať) dovtedy, dokým to bude nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo vybavenie Vášho dopytu/žiadosti, alebo dovtedy kým si to budú vyžadovať právne predpisy SR vzťahujúce sa na dokumentáciu, v ktorej sa osobné údaje nachádzajú. V prípade kúpnej zmluvy je to minimálne po dobu trvania tzv. záručnej doby a v prípadoch kedy sú osobné údaje súčasťou účtovného dokladu je to 10 rokov. V prípade protokolu o jazde je to minimálne 2 roky. Ak si už neželáte, aby sme Vaše osobné údaje spracovávali, a my už nebudeme mať povinnosť alebo oprávnený záujem ich spracovávať, máte právo "byť zabudnutý".

Ako s Vašimi údajmi nakladáme a komu ich poskytujeme (príjemcovia, kategórie príjemcov)

Vaše osobné údaje sú spracovávané len pre potreby našej spoločnosti. Vaše osobné údaje "nepredávame" tretím subjektom. Prichádzajú s nimi do kontaktu len zamestnanci prevádzkovateľa prípadne osoby, ktoré s prevádzkovateľom spolupracujú na zmluvnom základe a sú zaviazané dodržiavať zásady ochrany osobných údajov. Údaje sú uchovávané na serveri, ktorý sa nachádza na území EÚ. Vaše osobné údaje môžu byť spracovávané externou účtovnou spoločnosťou, ktorej pracovnou náplňou je spracovanie účtovníctva. V nevyhnutnom prípade s nimi prichádzajú do kontaktu i zamestnanci, ktorým to vyplýva z pracovných povinností. Zamestnanci ich spracúvajú v súlade so všetkými zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sme prijali do procesov našej spoločnosti. Údaje sú pravidelne zálohované, aby sa v prípade bezpečnostného incidentu zabezpečila ich dostupnosť. Prenos Vašich osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii sa nepredpokladá.

Ako Vaše osobné údaje ochraňujeme

Pri spracovávaní osobných údajov využívame len bezpečné informačné technológie, ktoré pravidelne kontrolujeme, zálohujeme a zabezpečujeme ich ochranu antivírovými programami. Taktiež sme prijali primerané technické a organizačné opatrenia, ktoré bezpečnosť Vašich osobných údajov garantujú. Na ochranu informačných technológií využívame i firewall. K Vašim osobným údajom pristupujú len tie osoby, ktoré na to majú od prevádzkovateľa poverenie na spracovávanie osobných údajov a boli o zásadách spracúvania osobných údajov poučené.

Vaše práva

Ako osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú ("dotknutá osoba") máte právo kedykoľvek požadovať prístup k Vašim osobným údajom, právo žiadať ich opravu (ak sú nesprávne, alebo sa zmenili), máte právo požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, ak už neexistuje dôvod pre ktorý by sme ich mali spracovávať, právo požadovať obmedzenie ich spracovávania, právo namietať proti ich spracovávaniu a za určitých okolností žiadať prenos týchto údajov. Súhlas so spracovávaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. V prípade, ak sa domnievate že spracovávaním Vašich údajov bol porušený zákon o ochrane osobných údajov alebo nariadenie GDPR, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu a iniciovať tým konanie podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. Dozorným orgánom je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Ak si želáte uplatniť Vyššie spomenuté práva na prístup k osobným údajom, môžete tak urobiť u prevádzkovateľa emailom na adrese info@safetime.sk alebo písomne na adresu sídla prevádzkovateľa Cresto Safety s.r.o., IČO: 44 035 152, Partizánska cesta 89, Banská Bystrica 974 01

Spoločnosť Cresto Safety s.r.o.