REALIZÁCIE A MONTÁŽE

REALIZÁCIE PROJEKTOV A INŠTALÁCIE

Na základe informácií o rizikách vo vašej prevádzke, ktoré sme získali pri obhliadke alebo audite Vám navrhneme vhodné ochranné opatrenia. Napriek tomu, že najčastejšie riešenie býva nákup ochranných prostriedkov, tento krok nie je vôbec jednoduchý.

V zmysle požiadaviek predpisov je potrebné určiť kotviaci bod pre začatím práce a uviesť ho v technologickom postupe. Možno ste to zvládli, ale ďalšia požiadavka je zaistiť pracovníkov počas celej práce na každom ohrozenom mieste… a to už môže byť veľmi náročný projekt aj pre skúseného bezpečnostného technika.

Naši technici Vám tento problém vyriešia a nainštalujú kotviace body a istiace systémy na všetky miesta, ktoré musíte zaistiť proti pádu z výšky. Vytvoríme Vám bezpečný priestor pre prácu a vysvetlíme správne postupy.

 • Obhliadka pracovísk a záznamy situácií
 • Štruktúrované rozhovory s pracovníkmi
 • Vypracovanie správy a stave systému
 • Periodická kontrola

BEZPEČNOSŤ ZAMESTNANCOV

Pohyb a práca vo výškach je činnosť s osobitným nebezpečenstvom v zmysle požiadaviek predpisov BOZP platných v SR (Nariadenie vlády 396/2006 Z.z. a nasl.). preto je potrebné vykonať opatrenia na zníženie rizika. Zamestnávateľ musí znížiť riziko na prijateľnú úroveň pomocou kolektívnych ochranných opatrení a v prípade ak to nie je možné, tak musí prideliť osobné ochranné prostriedky pre všetkých zamestnancov vystavených zistenému riziku.

Vzhľadom za zložitosť problematiky ochrany proti pádu je vhodné využiť odbornú pomoc pri zisťovaní ohrození a nebezpečenstiev a následne pri navrhovaní vhodných opatrení pre jednotlivé situácie.

MOŽNOSTI PRE OCHRANU PROTI PÁDU

Pre vytvorenie bezpečného priestoru pre prácu zamestnancov pri činnostiach na zvýšených pracoviskách navrhujeme kombináciu kolektívnych a osobných ochranných opatrení proti pádu z výšky takto:

 • pevné výstupové rebríky na strechu budov – vertikálny istiaci systém VERT s brzdou a tlmiacim prvkom na hornom kotviacom bode – STN EN 353-1

 • okraje striech pri výstupe osôb – pevné dvojtyčové zábradlie BARRIER na miestach výstupu na strechu – STN EN 13 374

 • technologické zariadenia na strechách – pevné dvojtyčové zábradlie vytvorené oceľovou konštrukciou na nosných oceľových profiloch pod technológiou – STN EN 13 374

 • povrch strechy so svetlíkmi – vytvorenie horizontálnych istiacich systémov pre bezpečný pohyb pracovníkov v bezpečnej zóne (v prvej fáze horizontálny istiaci systém v strede strechy, následne systému po stranách pre zaistenie okrajov strechy a svetlíkov) – STN EN 795 C

 • svetlíky – zabezpečenie proti pádu osôb cez krehký povrch (prípadne počas otvorenia) ochranným sieťovým profilom v zmysle požiadaviek EN 1873

 • prístrešky a strechy – doplnenie konštrukčných prvkov na plošine s ventilačnými jednotkami pre splnenie požiadaviek STN EN 13 374

 • plošiny vo výškach – úprava a doplnenie ochranných prvkov pre pohyb osôb na pracovisku

 • prístrešky a strechy – horizontálny istiaci systém pre zaistenie strechy prístrešku – STN EN 795 C